Algemene voorwaarden Credo Rouwtherapie

 

Els Manuputtij, hierna te noemen therapeut bij Credo Rouwtherapie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83266763. De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken en vastgelegd in een behandelplan.

 

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen, te weten: Els Manuputtij.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/behandelingen/consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en opdrachtgever of cliënt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Els Manuputtij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. De therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De therapeut heeft te alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5. Opzegging

Opdrachtgever en therapeut kunnen te alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Artikel 6. Overmacht

Indien Els Manuputtij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annuleren van afspraken

 1. Afspraken kunnen door de cliënt tot 24 uur voor de afspraak zonder kosten worden verzet of geannuleerd. Verzetten van de afspraak door ziekte of overmacht van jouw of mijn kant spreken we in goed overleg samen af. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 8. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 9. Klachten

 1. Wanneer je als opdrachtgever ontevreden bent over de therapie of de therapeut dan dien je dit allereerst met de therapeut te bespreken. Als het niet lukt om dit samen op te lossen, dan mag je een klacht indienen. Els Manuputtij heeft de klachtenafhandeling geregeld via de beroepsvereniging De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, waardoor je als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij je klacht (voor meer informatie klik hier). De praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. 
 2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Els Manuputtij. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 10. Betaling

 1. Na afloop van iedere afspraak ontvangt opdrachtgever een factuur voor de kosten voor de behandeling. De factuur wordt binnen twee werkdagen na de afspraak via praktijksoftware MijnDiAd verstuurd.
 2. De factuur dient door opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 3. Voor betaling van de factuur kan gebruik gemaakt worden van bankoverschrijving.
 4. Bij niet tijdig betalen volgt er een eerste en tweede betalingsherinnering waarna de praktijk gerechtigd is incassomaatregelen te treffen. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 5. Bij een betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Els Manuputtij geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Els Manuputtij is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.

Artikel 12. Tarieven

De therapeut behoudt het recht de overeengekomen tarieven  jaarlijks per 1 januari te verhogen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 oktober 2023.