Privacyreglement Credo Rouwtherapie

 

In het Privacyreglement wordt er gebruik gemaakt van een aantal definities:

Reglement: dit privacyreglement;

De praktijk: Credo Rouwtherapie;

 

Credo Rouwtherapie respecteert altijd jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte informatie en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je bij Credo Rouwtherapie therapie aangaat, verklaar je dat je op de hoogte bent van dit Privacyreglement en hiermee akkoord gaat.

 

Naast de AVG, zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA), de beroepscode van mijn beroepsvereniging De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op de behandeling bij de praktijk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor de praktijk persoonsgegevens vastlegt.

 

Binnen de praktijk van verwerking persoonsgegevens hou ik mij aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat de praktijk:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde therapie;
 • Jou als cliënt eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om alle persoonsgegevens te beschermen;
 • Jouw recht respecteert om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij de inzet van therapie laat je bepaalde gegevens bij de praktijk achter. Persoonsgegevens worden door de praktijk op verschillende manieren verzameld. Zo heb je bijvoorbeeld het contactformulier op de website ingevuld, waarbij de praktijk je vraagt om enkele persoonsgegevens te vertrekken zodat de praktijk contact met je kan opnemen.

Het is mogelijk dat je de praktijk benadert met hulpvragen, advies, informatie en/of klachten per e-mail, per post of telefonisch. De praktijk zal contact met je opnemen om de hulpvraag te behandelen.

 

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Credo Rouwtherapie kan de praktijk de volgende gegevens van jou verwerken;

 • Naam en voorna(a)m(en), voorletter(s) en voorvoegsel(s);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Factuur)adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens van je huisarts, indien je toestemming geeft voor eventueel contact met de huisarts;
 • Gegevens van je zorgverzekeraar;
 • Korte omschrijving van de hulpvraag en de behandeling.

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden;

 • Om je hulpvraag te verwerken en je te informeren over het verloop van de therapie;
 • Om je vragen te beantwoorden of informatie, advies en of klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • Om met je te communiceren via e-mail, per post of telefonisch;
 • Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen;
 • Verzenden van een nieuwsbrief. Op de website kun je aangeven of je een nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je hier toestemming voor geeft, wordt je e-mailadres opgeslagen voor de verzending van een nieuwsbrief. Je kunt te allen tijden deze toestemming intrekken;
 • Persoonlijke gegevens in een dossier;
 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de praktijk als zorgverlener verplicht een (medisch) dossier bij te houden;
 • De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is twintig jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van de laatste behandeling. De bewaartermijn voor financiële administratie is vastgelegd op zeven jaar;
 • Een cliëntendossier bevat persoonlijke aantekeningen van elke sessie van de therapeut;
 • Je hebt recht op inzage, aanpassing, wijzigen en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen ‘goed hulpverlenerschap’);
 • De praktijk valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken;
 • De praktijk werkt met een cliëntsysteem MijnDiAd. Dit digitale cliëntsysteem is beveiligd met een wachtwoord. De hardware/computer die door de praktijk gebruikt wordt, is ook voorzien van een wachtwoord dat eenmaal per kwartaal veranderd wordt. Verder zorgt de praktijk ervoor dat regelmatig de laatste versie update van de software wordt geïnstalleerd, waardoor ervoor gezorgd wordt dat de software optimaal beveiligd is.

 

Persoonlijke gegevens delen met derden

De praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de praktijk met jou heeft gesloten;
 • Je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
 • Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken;
 • De praktijk bespreekt met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

 

Privacy in correspondentie

 • E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun je mailen naar info@credorouwtherapie.nl;
 • De praktijk adviseert geen persoonlijke gegevens te mailen. De praktijk werkt via secure e-mail via MijnDiAd. De praktijk verstuurt hiermee beveiligde e-mails naar haar cliënten, zorgaanbieders, zorgverleners en onderaannemers. Je ontvangt naast de e-mail vanuit MijnDiAd een e-mail met een pincode om de email openen en beantwoorden in een beveiligde omgeving. Indien het bericht ouder is dan 30 dagen na verzenden, is het bericht niet meer beschikbaar en wordt daarvan een melding getoond. Deze e-mail kun je niet meer achteraf opvragen bij de praktijk. De praktijk is hiervoor niet verantwoordelijk;
 • Wanneer je persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt je mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in het beveiligde dossier en uit het mailprogramma verwijderd.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De praktijk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzingen van uw gegevens

Indien je aan onze praktijk persoonsgegevens hebt verstrekt dan kun je deze te alle tijden wijzigen. Neem hiervoor contact op via info@credorouwtherapie.nl.

Heb je nog vragen over het privacy beleid van de praktijk dan kun je per e-mail contact opnemen via info@credorouwtherapie.nl.

 

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2023.